Gray Ghost Strong Hold Cream Pomade

449,000

  • Độ giữ nếp: siêu mạnh (Strong Hold)
  • Độ bóng: chưa có thông tin
  • Chất sáp: dạng cream dễ đánh tan
  • Dung tích: 114gram